การสกัดสารเเทนนินจากพืชในท้องถิ่นสำหรับลดความเป็นศัตรูข้าวของ หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา พระภูจำนงค์, ศักดิ์ ศรีกัลยา, ศิรดา นาสินเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เนียมบุญ, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารเเทนนินจากพืชในท้องถิ่นสำหรับลดความเป็นศัตรูข้าวของ หอยเชอรี่(Pomacea canaliculata) การใช้สารเคมีในการกำจัดหอยเชอรี่ของเกษตรกร เป็นวิธีการดึงคุณสมบัติของสารแทนนินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับใช้กำจัดหอยเชอรี่ อย่างไรก็ตาม สารเคมีนี้ต้องอาศัยต้นทุนสูง และผลเสียที่ตามมา ในปัจจุบันมีทางเลือกอีกมากมายสำหรับการกำจัด ซึ่งการใช้พืชที่หาได้ตามท้องถิ่น จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยสารแทนนินที่สกัดจากพืช จะไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนาข้าว เนื่องจากสามารถสลายตามธรรมชาติได้อย่างไรก็ตาม สารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ยังขาดการพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยของเกษตรกรในระยะยาว ซึ่งเป็นหลักสำคัญของทดลอง จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำสนใจที่จะหาวิธีกำจัดที่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับสารเคมีสังเคราะห์เหล่านั้น ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงสืบหาวิธีกำจัดหอยเชอรี่ด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อเพิ่มความสำคัญของพืชในท้องถิ่น และลดปัญหาต้นข้าวเสียหายจากหอยเชอรี่ ในการศึกษาจะเลือกใช้สารแทนนินที่สกัดจากพืชในท้องถิ่น ที่มีความเข้มข้นของสารใกล้เคียงกับสารเคมีสังเคราะห์โดยจะใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์วัดค่าความเข้มข้นของแทนนิน แล้วนำมาเทียบกัน เพื่อเลือกสารที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการทดลองจะแบ่งแบบจำลองให้มีปริมาณความเข้มข้นของแทนนินที่ต่างกัน เพื่อทำนายการตอบสนองของหอยเชอรี่ต่อปริมาณแทนนิน ซึ่งจะจำลองให้มีสภาพแวดล้อมของหอยเชอรี่ที่เสมือนนาข้าวจริง เพื่อการนำไปใช้งานได้จริงในนาข้าวการศึกษานี้จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มทางเลือกสำหรับกำจัดหอยเชอรี่ อีกทั้งยังสามารถตัดปัญหาต้นข้าวเสียหายจากการกัดกินของหอยเชอรี่อีกด้วย