การใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ในการปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินด้วยระบบ DFT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑิกา วรรณจักร์, ปิยณัฐ ยุบลพันธ์, ศรุต นาถมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เนียมบุญ, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในปัจจุบันนิยมรับประทานผักกรีนโอ๊คเพื่อสุขภาพ แต่ด้วยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนต้องใช้ต้นทุนสูงส่งผลให้ผักมีราคาแพงแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาด การนำเปลือกหอยเชอร์รี่มาสกัดสารไคโตซานเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติเพราะเปลือกหอยมีส่วนประกอบของไคโตซาน ซึ่งจากการศึกษาสารดังกล่าวสามารถตรึงแร่ธาตุแล้วค่อยๆปล่อยให้กับพืชทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากใช้ร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งโรคเชื้อราก็จะทำให้พืช มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การทดสอบโดยการปลูกผักกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินด้วยระบบ DFT เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของพืชที่ได้รับไคโตซานและนาโนซิงค์ออกไซด์ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ จากการใส่อัตราส่วนไคโตซานในการปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินด้วย DFT พบว่า การใส่ไคโตซานในอัตราส่วน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ผลการทดลองดีที่สุด คือ ความยาวของราก 9.67±1.53 เซนติเมตร ความสูงของต้น 13.17±1.61 เซนติเมตร และจำนวนใบ 9.67±0.58 ใบ เมื่อวัดพื้นทีปริมาณราก และพื้นที่ของใบ โดยใช้โปรแกรม Image J พบว่า การใส่ไคโตซานในอัตราส่วน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ผลการทดลองดีที่สุด คือ พื้นทีปริมาณราก 208.67 ± 12.58 ตารางมิลลิเมตร พื้นที่ของใบ 98.23 ± 7.84 ตารางมิลลิเมตร

เมื่อเติมอัตราส่วนไคโตซานร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ในการปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินด้วย DFT พบว่า การใส่อัตราส่วนที่ใส่ไคโตซาน 0.5 ร่วมกับ นาโนซิงค์ออกไซด์ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ผลการทดลองดีที่สุด คือ ความยาวของราก 10.67±1.46 เซนติเมตร ความสูงของต้น 15.17±1.67 เซนติเมตร และจำนวนใบ 9.27±0.58 ใบ วัดพื้นที่ปริมาณราก และพื้นที่ของใบ โดยใช้โปรแกรม Image J พบว่า การใส่อัตราส่วนที่ใส่ไคโตซาน 0.5 ร่วมกับ นาโนซิงค์ออกไซด์ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ผลการทดลองดีที่สุด คือ พื้นทีปริมาณราก 215.37 ± 7.58 ตารางมิลลิเมตร พื้นที่ของใบ 100.30 ± 2.94 ตารางมิลลิเมตร