การศึกษาผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ 5^x + 30^y = z^2 เมื่อ x, y และ z เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ใช่จํานวนเต็มลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุพัจน์ ประภาแก้ว, ภูผา ธนบูรณ์วาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจ และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสมการไดโอแฟนไทน์กันอย่าง แพร่หลาย โดยรูปแบบหนึ่งของสมการไดโอแฟนไทน์ที่ได้ศึกษากันอย่างแพร่หลายนั้นเป็นสมการที่อยู่ใน รูปของ p^x + q^y = z^2 โดยที่ p, q เป็นจํานวนเต็ม และ x, y, z เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ใช่จํานวนเต็มลบ บทนิยามไดโอแฟนไทน์ กล่าวว่า เรียกสมการใด ๆ ที่มีตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว และผล เฉลยเป็นจํานวนเต็มว่า สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equation)

โดยทางผู้จัดทำจึงมุ่งศึกษาและหาผลเฉลยที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับสมการไดโอแฟนไทน์ 5^x + 30^y = z^2 เมื่อ x, y และ z เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ใช่จํานวนเต็มลบ