การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกถั่วลิสงเพื่อผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริภัทร นาพรม, นภสสร แย้มกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี, น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ฟิล์มย่อยสลายได้เปลือกถั่วลิสง เป็นถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เตรียมฟิล์มโดยการปั่นและสกัดน้ำตาลเซลลูโลสในเปลือกถั่วลิสงและศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอล 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยการทำแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังการอบแห้งนำฟิล์ม ที่ได้มาวิเคราะห์สมบัติ ได้แก่ ค่าความหนา อัตราการซึมผ่านไอน้ำ การละลาย ค่าแอคติวิตีของน้ำ (a) ต้านทานแรง ดึงขาด ร้อยละการยืดตัว ค่าต้านทานแรงเจาะ และศึกษาการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม