การสกัดสีจาก Neurospora sp เพื่อนำมาย้อมผ้าฝ้ายและทดสอบความติดทนจากเกลือแกง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอมล เกษมธนาสันต์, ศิชล พุทโธทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิฎาพร เบญจมาศ, ทิพสุดา อินทสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสีออกจากเส้นใย Neurospora sp. นำมาย้อมผ้าฝ้ายและทดสอบความติดทนของสีโดยใช้สารละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้นเเตกต่างกัน ที่เลือกใช้ Neurospora เพราะมีวิจัยอ้างอิงที่สามารถสกัดสีจากเชื้อราNeurosporaและมันยังสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการเพาะเลี้ยง และเกลือแกงช่วยปรับสภาพเส้นใยผ้าให้สามารถทำปฏิกิริยากับสีและย้อมสีติดได้ง่ายขึ้น โดยในขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนแรกจะเตรียมเชื้อ Neurospora sp แล้วนำไปสกัดสี นำสีที่ได้ไปย้อมผ้าฝ้ายโดยใช้สารละลายเกลือแกงความเข้มข้นแตกต่างกัน แล้วนำมาวัดค่าความเข้มสี เพื่อเปรียบเทียบความติดทนของสี ทำให้ว่าทราบความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงใด ทำให้สีย้อมมีความติดทนมากที่สุด