การสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยตัวทำละลายเอทานอลและนำไปต่อยอดเป็นนาโนไฮโดร เจลเพื่อนำไปดูดซับสารตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร แก้วพรมมา, ปวีณาพร ประจงสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ สางห้วยไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยตัวทำละลายเอทานอลในความเข้มข้นต่างๆและนำไปต่อย

อดเป็นนาโนไฮโดรเจลเพื่อนำไปดูดซับสารตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม