โครงงานเครื่องคว้านรกพริกเเบบกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รติรัตน์ ลาดนอก, ไกรกร เเถวทับ, กุลภัสสร์ จำนงค์สาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกรวัชร บัวเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องคว้านรกพริกแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยศึกษาลักษณะกายภาพของพริก ศึกษาขั้นตอนวิธีการคว้าน เครื่องคว้านรกพริกต้นแบบ การออกแบบเครื่องคว้านรกพริกแบบกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคว้านรกพริกเพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข จากการศึกษาลักษณะกายภาพของพริก 3 ชนิด ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พบว่า อัตราส่วนระหว่างรก ต่อเนื้อพริกได้ดังนี้พริกหวานและพริกหยวกมีอัตราส่วนอยู่ที่1:3 พริกชี้ฟ้าอัตราส่วนอยู่ที่ 1:2 การศึกษาลักษณะของใบมีด 5 ชนิด ได้แก่ มีดเล็ก มีดแกะสลัก มีดเลาะกระดูก มีดหั่นผลไม้ และมีดม้วนเกลียว กับพริกทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พบว่ามีดม้วนเกลียวคว้านรกพริกได้ดีที่สุดและมุมของใบมีดไม่มีผลต่อการคว้าน ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องคว้านรุ่นที่ 1 พบปัญหาไม่สามารถนำรกพริกออกมาได้ เนื่องจากมอเตอร์หมุนเร็วแต่ไม่มีแรงบิดทำให้ขณะที่คว้านเข้าไปเมื่อใบมีดโดนกับส่วนของรกพริกทำให้ใบมีด หยุดหมุน นำปัญหาเครื่องคว้านรุ่นที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องคว้านรุ่นที่ 2 โดยการเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์ส่งผลให้สามารถคว้านรกพริกออกมาได้ ปรับปรุงเครื่องรุ่นที่ 2 จากการทดสอบพบว่าสามารถคว้านนำรกพริกออกหมด แต่ใบมีดนั้นยังไม่รองรับพริกหวาน และปัญหาเรื่องขนาดที่ใหญ่ขึ้น