การศึกษาขวดบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการรักษาประสิทธิภาพของวิตามินซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา ยศแผ่น, ธัญพิสิษฐ์ บัวเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านสุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ปัจจุบันนิยมมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะช่วยในเรื่องต่างๆของร่างกายเช่น สร้างคอลาเจนในผิว ลดเลือนลอยสิว

วิตามินซีถือว่าเป็นสารที่มีความไวต่อแสงมากจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนแสงแดดจึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาเพื่อปกป้องวิตามินซีแต่ออกซิเจนนั้นมีผลต่อคุณภาพของวิตามินซีซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับวิตามินซีซึ่งจะทำให้วิตามินซีเสื่อมคุณภาพ ทางผู้จัดทำพบข้อสังเกตคือพบว่าขวดบรรจุภัณฑ์นั้นมีบริเวณพื้นที่ว่างในขวดซึ่งระหว่างการใช้งานต้องมีการเปิดฝาออกและพบว่าออกซิเจนสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในขวดบรรจุภัณฑ์ได้ซึ่งจะส่งผลให้วิตามินซีเกิดความเสื่อมสภาพทางผู้จัดทำจึงทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขวดสีชาแบบสุญญากาศเพื่อใช้ในการทดลองและจะทำการเปรียบเทียบขวดบรรจุภัณฑ์ขวดสีชาแบบสุญญากาศและขวดสีชาแบบปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อศึกษาและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขวดสีชาแบบสุญญากาศ

2.เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษาวิตามินซี

3.เพื่อเป็นการรักษาวิตามินซีจากบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทำการศึกษา

4.เพื่อทำการเปรียบเทียบออกซิเจนที่มีผลต่อวิตามินซี

ประโยชน์ที่ได้รับที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน

1.ได้ต้นแบบขวดบรรจุภัณฑ์ขวดสีชาแบบสุญญากาศ

  1. เพิ่มอายุการใช้งานของวิตามินซี

  2. สามารถที่จะรักษาคุณภาพของวิตามินซีได้มากที่สุด

  3. การป้องกันออกซิเจนที่จะทำออกซิเดชันกับวิตามินซี

  4. เป็นเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพของวิตามินซีที่ดีขึ้น

การนำไปประยุกต์ในอนาคต

1.นำต้นแบบขวดบรรจุภัณฑ์ขวดสีชาแบบสุญญากาศไปต่อยอดพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และทนทานมากขึ้น

2.ทำการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจต่อขวดบรรจุภัณฑ์สีชาแบบสุญญากาศและนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์สีชาแบบสุญญากาศให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำจำหน่ายออกสู่ตลาด

3.นำข้อมูลที่ว่าออกซิเจนมีผลต่อการออกซิเดชั่นของวิตามินซีไปใช้ในการทำอุตสาหกรรมต่างๆ