การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บูรพา ใจศรีธิ, ธนกร อุทธโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์