การศึกษาคุณสมบัติของแป้งจากเมล็ดขนุน โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรักษ์ จอมเตี่ยง, ธัญรดา จันทร์ศรี, สลิลทิพย์ แก้วเอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร นำชัย, ทัศนีย์ พุทธเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนุน เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญและมีการปลูกมาก เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่สามารถปลูกได้ตลอดปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานาน ขนุนยังเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นจุดเด่น ภายในผลของขนุนจะประกอบไปด้วย เนื้อขนุน เมล็ดขนุน ซังขนุน ซึ่งในประเทศไทยนิยมบริโภคเนื้อขนุนสุกและเนื้อขนุนที่ผ่านการแปรรูปเนื้อขนุน เช่น ขนุนอบแห้ง ขนุนในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ขนุนแช่อิ่ม ขนุนแช่แข็ง และขนุนแผ่นทอด เป็นต้น ส่วนของเมล็ดขนุนชาวบ้านในท้องถิ่นมีการบริโภคโดยใช้วิธีการต้มให้สุกแล้วนำมาบริโภค ซึ่งเมล็ดขนุนช่วยบำรุงระบบทางเดินอาหาร บำรุงน้ำนม ขับน้ำนม ช่วยบำรุงร่างกาย แต่การนําไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันกลับมีน้อยมาก มีเพียงการนําไปบริโภคในรูปของการต้มเท่านั้น

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเมล็ดขนุนที่ไม่ค่อยนิยมนำมาบริโภคและแปรรูปมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยวิธีการนำเมล็ดขนุนมาทำเป็นแป้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของเมล็ดขนุนต่อไป