การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายมัดย้อมที่เคลือบด้วยสาร Superhydrophobic จากไคโตซานจากเปลือกกุ้งและชันสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินทร์ อินทรละมุล, กฤตวรรณ ศรีสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าฝ้ายมัดย้อมที่เคลือบด้วยสาร Superhydrophobic จากไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวและชันสน เป็นโครงงานประเภททดลอง สาขาเคมี จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษา สังเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพสารที่มีคุณสมบัติ Superhydrophobic และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของผ้าฝ้ายมัดย้อมที่เคลือบด้วยสารที่มีคุณสมบัติ Superhydrophobic โดยสังเคราะห์สาร Superhydrophobic จากไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวและชันสน โดยการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว นำไคโตซานที่สกัดได้มาเตรียม ความเข้มข้น 0.4% w/v ละลายด้วย 2% v/v ของกรดอะซิติก ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วเติมพอลิเอทิลีนไกลคอล ความเข้มข้น 0.02% w/v ได้สาร Superhydrophobic จากไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวและชันสน นำผ้าฝ้ายมัดย้อมแช่ในสารละลายชันสน ความเข้มข้น 1-3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่มีอัตราส่วนน้ำหนักผ้าต่อปริมาตรสารละลายชันสน (M/L) คือ 1:20 เป็นเวลา 15 นาที และแช่ในสารละลายสารส้ม (alum) ความเข้มข้น 1-3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่มีอัตราส่วนน้ำหนักผ้าต่อปริมาตรสารละลายสารส้ม (M/L) เท่ากับ 1:20 เป็นเวลา 15 นาที นำผ้าฝ้ายที่ผ่านการแช่สารละลายชันสน (Rosin) และสารส้ม เข้าเครื่องปั่นแห้งที่อัตราความเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที แล้วทำให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส จะได้ผ้าฝ้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษกันน้ำได้ จากนั้นนำผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสาร Superhydrophobic ข้างต้นเรียบร้อยแล้วไปการทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำ ด้วยการวัดค่ามุมสัมผัสโดยหยดน้ำกลั่นปริมาตร 0.5 ไมโครลิตร ลงบนผิวผ้าที่เคลือบแล้วภายใต้บรรยากาศ อุณหภูมิห้อง และวัดค่ามุมสัมผัสที่เวลา 0-0.8 วินาที โดยใช้เครื่องวัดมุมสัมผัส Contact Angle Meter (OCA 15EC) ทดสอบการหาองค์ประกอบทางเคมีของผ้าด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) รุ่น Bruker EQUINOX 55 ทดสอบศึกษาโครงสร้างจุลภาคและการกระจายตัวของธาตุบนผืนผ้าด้วย Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) ทดสอบประสิทธิภาพความยืดหยุ่น หดตัวของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบสาร hydrophobic แล้วด้วยเครื่อง Universal Testing Machine (MFU-PH-008) หรือเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด และทดสอบความคงทนของสารเคลือบสารละลายชันสนต่อการซักล้าง