การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดวิตามินซีจากส้มโอทับทิมสยามในรูปแบบกัมมี่ เพื่อเพิ่มการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพรรณ สังข์ศรีอินทร์, เกล้ากริมุก ลูกอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาโรคลักปิดลักเปิดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย จากสาเหตุการขาดวิตามินซีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างคอลลาเจน การแก้ปัญหาของโรคนี้สามารถทำได้โดยการทานยาที่มีวิตามินซี ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้ส้มโอทับทิมสยามซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นของปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่อ้างอิงถึงปริมาณวิตามินซีที่สูง ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคลักปิดลักเปิดได้ แต่เนื่องจากวิตามินซีเป็นวิตามินที่มีการสลายได้ง่ายหากผ่านกรรมวิธีที่มีอุณหภูมิสูง ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้ freeze dryer แทนตู้อบลมร้อน เพื่อลดอัตราการสลายตัวของวิตามินซี และจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบกัมมี่ ที่ทานง่าย และลดอัตราการละลายน้ำของวิตามินซี โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวิตามินซีจากส้มโอทับทิมสยามในรูปแบบกัมมี่ด้วยการทดสอบการแข็งตัวของเลือดหมู ด้วยวิธีการตรวจ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) ด้วยเครื่อง CA-50 (ดัดแปลงตามวิธีของ ร.ท.หญิง อรกัญญา ทรงทอง แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา) และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิตามินซีสดหรือ ascobic acid ว่ามีค่าต่างกันมากน้อยเพียงใด หากงานวิจัยสามารถดำเนินไปได้ตามจุดประสงค์จะสามรถตรวจสอบได้ว่า สารสกัดวิตามินซีจากส้มโอทับทิมสยามมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เลือดแข็งตัวและรักษาโรคลักปิดลักเปิดได้หรือไม่