การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ามันหล่อลื่นเก่าและใหม่ ที่ผ่านการแปรสภาพและเพิ่มสารเพิ่มประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเนตร จันทร์เอียด, นภัสรพี ปั้นรอบรู้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกของเราใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานหลักในการดำเดินกิจการต่างๆในทุกๆด้านในทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านคมนาคม นั้นมีการใช้น้ำมันหล่อลื่น ในการช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดการเสียดสีของเครื่องยนต์ การชะล้าง การระบายความร้อน ซึ่งถ้าเครื่องยนต์ไม่มีสารหล่อลื่น ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นตัวเครื่องยนต์จะเกิดการกัดกร่อนเสียหายได้ ซึ่งหลักการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นนั้นต้องมีการถ่ายออกทุกๆระยะทาง ในการบำบัดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่จะทำการกำจัด เช่น เผาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูน หรือเผาทำลาย ซึ่งในบางครั้งจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่นถ้ามีการปนเปื้อนในน้ำ จะเป็นการทำลายระบบนิเวศ

การจะกำจัดน้ำมันหล่อลื่นนั้นต้องดูจากองค์ประกอบของสารนั้นๆอีกด้วย ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของน้ำมันหล่อลื่นมี 2 ประเภท คือ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oils) และสารเพิ่มคุณภาพ ( Additives)ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแต่งให้น้ำมันหล่อลื่นอยู่ในสภาพที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน แล้วเติมสารเพิ่มคุณภาพในปริมาณที่พอดี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทั้งในด้านเคมี และกายภาพ ของน้ำมันพื้นฐาน ให้ดีเหมาะสม สารเพิ่มคุณภาพมีอยู่มากมายหลายชนิดและประเภท แต่ที่มีใช้กันมาก ได้แก่ สารต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารป้องกันการสึกหรอ สารป้องกันสนิม สารป้องกันการเกิดฟอง สารรับแรงกดสูง สารเพิ่มดัชนีความหนืด สารชะล้าง และสารเพิ่มความเป็นด่าง

กระบวนการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 แบ่งน้ำมันหล่อลื่นและปรับสภาพ คือ จะแบ่งน้ำมันไดเป็น น้ำมันใหม่ น้ำมันที่ใช้แล้ว และน้ำมันที่จะผ่านการปรับแต่ง ส่วนของการปรับแต่งก็จะแยกสารปนเปื้อนออก การทดลองที่ 2 จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในน้ำมันหล่อลื่น จะกระทำโดยอ้างอิงจากข้อมูลงานวิจัยและน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ผ่านการใช้งาน จนได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด

จากการศึกษาปัญหาที่พบเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดเสนอเกี่ยวกับหนึ่งในทางแก้ไขปัญหานี้ คือ การศึกษาน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปลงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ