อนุภาคเงินนาโนป้องกันการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ อนุสาร, กรมธร เลิศตระกูล, ธนพล ตั้งสกุลนุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยของเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในภาคเกษตรกรรมของภาคใต้นั้นจัดได้ว่ามีการทำอาชีพค้าขายและส่งออกยางพาราเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักของเกษตรกรของภาคใต้ แต่แผ่นยางพารานั้นสามารถเกิดเชื้อราได้จากองค์ประกอบต่างๆเช่น ความชื้นในสภาพอากาศหรือจากแหล่งเก็บแผ่นยางพารา ซึ่งแผ่นยางพาราที่ติดเชื้อนั้นจะส่งผลทำให้แผ่นยางพารานั้นไม่สามารถขายได้หรือราคาตก เนื่องจากผิดหลักสุขอนามัย หรือ คุณภาพของยางพาราลดลง ทำให้ส่งผลอย่างมากต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้นเราจึงได้นำนวัตกรรมอนุภาคเงินนาโน(SILVER NANO)มาใช้ จากข้อมูลที่มีการค้นคว้ามา พบว่าอนุภาคเงินนาโนนั้นสามารถกำจัดเชื้อราได้มากถึง 650 ชนิด จึงเล็งเห็นว่าเราสามารถนำประโยชน์ของอนุภาคเงินนาโนนี้มาประยุกต์ใช้ในการกำจัดเชื้อราบนแผ่นยางพาราได้ โดยเราได้ทำการทดสอบโดยนำอนุภาคเงินนาโนมาเคลือบลงบนแผ่นยางพารา จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อราและเปรียบเทียบกับแผ่นยางพาราที่ไม่ได้เคลือบอนุภาคเงินนาโน ซึ่งหากการทดลองนี้ได้ผลดังที่ว่ายางพาราที่เคลือบด้วยอนุภาคเงินนาโนสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ จะทำให้สามารถนำนวัตกรรมนี้ไปพัฒนาและใช้งานได้จริงในภาคการส่งออก ทำให้ปัญหาการเกิดเชื้อราของยางพาราลดลงอย่างแน่นอนและยั่งยืน