อุปกรณ์ตรวจสอบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเพื่อส่งเสริมการแพทย์ด้วยการเป่าโดยเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล ฮาสุวรรณกิจ, พลวัฒน์ แท่นทอง, ชวภณ สุวรรณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ตรวจสอบโรคกระเพาะอาหารอักเสบโดยเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการแพทย์ ด้วยการเป่า มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา อิเล็กตรอนของไฟฟ้าเคมี ศึกษาชีวะของแบคทีเรีย การศึกษาหลักการทำงานของการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของแอมโมเนีย ซึ่งเครื่องวัดชนิดนี้มีโลหะต่าง ๆ เช่น platinumโลหะพวกนี้จะส่งผลต่อแอมโมเนีย ซึ่งจะเกิดการออกซิไดซ์มีการปล่อยอิเล็กตรอนและประจุไฟฟ้าออกมาที่เครื่องวัดและนำประจุไฟฟ้าไปแสดงเป็นค่า โดยประโชน์ที่ได้รับ คือ เพื่อให้ประหยัดเงินในการเดินทางสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบในเบื้องต้น และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ราคาสูง