การศึกษาการะประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากต้นข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนานันท์ เสร็จซี, อภิชญา ชมภูศรี, สิริศักดิ์ เชียงแรง เชียงแรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทยา ยะมะโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปายวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์