ความสัมพันธ์ของพีระมิดกับ การสร้างหลังคาปรับอุณหภูมิในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาร์โน เชิลเซล, กชกร คล่องเเคล่ว, พัทธ์ธีรา เพียรหัตถ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับหลังคาโปร่งแสงหรือ สกายไลท์ ซึ่งได้ถูกใช้ในสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ สกายไลท์ได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงมีความก้าวหน้าในการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว และได้ทำการผลิตจำนวนมากตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันได้นำสกายไลท์มาใช้งานและมีบริบทจำนวนมากในวงการสถาปัตยกรรม และสกายไลท์มีข้อดีคือการทำให้สิ่งปลูกสร้างมีความสว่างขึ้นมาก (อ้างอิงจาก U.S Department of Energy: DOE)และในปัจจุบันมีการใช้รูปทรงพีระมิดในการทำสกายไลท์ และสกายไลท์สามารถปรับอุณหภูมิในตัวบ้านให้เย็นลงได้ (อ้างอิงจาก University of Calgary)

และคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพีระมิดฐานต่างๆ และต้องการทราบเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความสูงของพีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ที่มีหน้าด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากับความยาวสันเป็นอย่างไร เเละค้นพบว่า 2