หลอดดูดชีวภาพรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมทินี ชุมภู, จินตนา กิตติบุญเรือง, หทัยรัตน์ อุตตะมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณเขตของพื้นที่อำเภอแม่ใจ มีการทำเกษตรสวนกล้วยกันเป็นจำนวนมากและเกือบทุกหลังคาเรือนก็นิยมปลูกกล้วยเช่นเดียวกัน ทำให้มีปัญหาของการค้าขายกล้วยที่ล้นตลาด ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายกล้วยไม่คล่องตัว เกษตรกรชาวสวนกล้วยเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวของผู้ทำโครงงานก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะความต้องการบริโภคกล้วยน้อยกว่าผลผลิตของกล้วย จึงทำให้ผลไม้ถูกปล่อยให้เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์เป็นจำนวนมาก ผู้ทดลองจึงอยากจะนำกล้วยที่ออกผลตามฤดูกาลนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาประยุกต์เป็นหลอดชีวภาพจากกล้วย ที่สามารถช่วยเกษตรกรสวนกล้วย และช่วยลดปริมาณขยะของหลอดดูดพลาสติก ที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประชุมคณะทำงานโดยมีคณะผู้ทำโครงงานและครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของผลไม้ตามฤดูกาลนี้ที่ให้ผลผลิตจำนวนมากเกินกว่าความต้องการที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ในเขตอำเภอใจของเรา และนำมาประยุกต์ให้เป็นหลอดชีวภาพจากกล้วยสามารถใช้งานได้จริง แป้งกล้วยที่ได้จากกล้วยสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นหลอดดูดกล้วย ๆ ย่อยสลายได้เอง ใช้ได้จริงในอำเภอแม่ใจ โดยทดสอบจาก การปล่อยให้ย่อยสลายเอง การเปรียบเทียบคุณภาพของหลอดชีวภาพจากกล้วยกับหลอดพลาสติก หลอดชีวภาพจากกล้วยสามารถใช้งานแทนหลอดดูดพลาสติกได้จริง และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่ใจ