เครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ ฉลาดเอื้อ, ชริณญา ทะนันใจ, ปิยนันท์ สุธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณเขตอำเภอแม่ใจมีเหตุการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทางเดินก็ลื่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ผู้ปกครองของผู้ประดิษฐ์เองก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน ไร่นาเสียหาย ส่งผลกระทบในด้านการเกษตร เป็นอย่างมาก ที่นาเกิดน้ำท่วม ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาดเพื่อนำมาช่วยสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่ม , น้ำท่วมและทำให้เตรียมรับมือได้ทันเวลาโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยประชุมคณะทำงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ในเขตอำเภอใจของเรา และประดิษฐ์สัญญาณอัจฉริยะนี้โดยทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง และเมื่อฝนตกถึงปริมาณ 100 มิลลิลิตร โทรศัพท์ในตัวส่งสัญญาณจะโทรออกไปหาผู้เฝ้าระวังภัยทันทีพร้อมกับส่งข้อมูลการเตือนภัยเข้าสู่เวปไซต์ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ เมื่อโทรหาผู้เฝ้าระวังภัยติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ผู้เฝ้าระวังภัยก็จะประกาศเตือนให้ชาวบ้านรับมือซึ่งชาวบ้านรับมือได้ทัน ไม่เกิดความเสียหาย เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยไม่มีเครื่องเตือนภัยเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเรือกสวนไร่นาเสียหายกินบริเวณกว้าง 4 กิโลเมตร ในกรณีที่ฝนไม่ตกติดต่อกันสองวันแต่ระดับน้ำบริเวณต้นน้ำสูงถึงระดับ 30 เซนติเมตร สัญญาณเตือนภัยก็จะส่งสัญญาณวิทยุให้ลำโพงเตือนภัยบริเวณคอสะพานที่ใจกลางหมู่บ้านดัง เตือนให้ระวังภัยได้ทันที สัญญาณเตือนภัยสามารถลดระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้