การศึกษาประสิทธิภาพของโลชั่นกันยุงที่ผสมสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา เสียวกสิกรณ์, วิภารินทร์ ปาระธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัค ฐิติมนัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทดลองได้ค้นคว้าหาความรู้ในด้านสมุนไพรป้องกันยุงกัดเนื่องจากการใช้สารสกัดจากพืช (plant extract) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมยุงเนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชไม่คงทนและสลายตัวง่าย (ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, 2560) จากการสืบค้นพบว่าใบสาบเสือจะป้องกันยุงกัดโดยการขยี้ใบสาบเสือถูตามผิวหนัง (4WHEELS, 2551) แต่เนื่องจากกลิ่นฉุนเฉพาะตัวของใบสาบเสือทำให้ไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นผู้ทดลองจึงหาวิธีการสกัดสารจากสาบเสือและแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นฉุนโดยการผสมในโลชั่นบำรุงผิว ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งการป้องกันยุงและอันตรายจากสารเคมี และน่าใช้มากยิ่งขึ้น