การชักนำการผลิตสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนในรากและผลของต้นฟักข้าวด้วย การปรับปรุงปัจจัยการปลูกและจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกมล ประกอบศิลป์, พลอยปภัส ปานทอง, เกศราภรณ์ หอยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รากของต้นฟักข้าวสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำยาเนื่องจากมีปริมาณเบต้าแคโรทีน และ ไลโคปีนมาก แต่ในระหว่าง กระบวนการผลิตยา อาจทำให้เกิดการสูญเสียสารทั้งสองในปริมาณมาก ในงานวิจัยนี้จึงจะทําการศึกษาการเพิ่มปริมาณราก และ การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่อยู่ในรากของต้นฟักข้าว เพื่อนำมาเพิ่มสารในการทำผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษาได้แก่ ขั้นตอนการปลูกต้นฝักข้าว โดยการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณของแสง ในการปลูก ปริมาณของความชื้น และปริมาณฮอร์โมนที่มีปริมาณมากที่จะจามารถนำไปใช้ในการขยายพันธ์ของราก และ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเบต้าแคโรทีน และ ไลโคปีนในรากของฟักข้าว โดยผลการศึกษาอาจพบว่า การใช้จุลินทรีย์ที่สืบค้นในรากของฟักข้าวในปริมาณมาก มาใช้ขยายพันธ์ในรากของต้นฟักข้าวให้มีจุลินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้สารจุลินทรีย์นั้นมีอยู่ภายในต้นเดียวเมือเปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงวิธีการปลูก

ฟักข้าวเป็นผักหรือผลไม้พื้นบ้านที่นิยมรับประทานผลและยอดอ่อน ไม่ว่าจะส่วนของต้นฟักข้าวก็มีสรรพคุณทางการรักษามากมายเเละยังอุดมไปด้วยสารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระคือ แคโรทีนอยด์ ไลโคปีน เบต้าแคโรทีน อัลฟาโทโคฟีรอลแต่ปัจจุบันยังไม่มีการบันทึกวิธีเเละปัจจัยการปลูกฟักข้าวที่มีประสิทธิภาพในการชักนำให้เกิดการผลิตสารสำคัญในปริมาณที่สูงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิตไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนของฟักข้าว เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีการปลูกฟักข้าวในประเทศไทยมากขึ้น