การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุดโดยใช้วิธีห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนสำหรับการยับยั้งแบคทีเรียแกมลบ (E.Coli)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติศร แซ่ว่อง, เกียรติพันกร ชูรูป, ไพสิฐ อุยยามวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์