การเพิ่มมูลค่าด้วยการยืดอายุของลองกองโดยการใช้สารเคลือบจากไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต โก, ชลสิทธิ์ แก้วอรุณ, ธราธาร ปะสัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิรา วาหะ, กิตติกา ทิพย์ศรีมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเปลือกของสัตว์ทะเลมาเพื่อใช้ในการถนอมอาหาร และลดขยะจากอาหารทะเล