การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกถั่วงอกในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร วรรณะ, กมลพรรณ อินเป็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะถั่วงอกเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาในการเพาะเพียงแค่ 2-3 วัน ก็สามารถนำไปประกอบอาหารหรือนำไปขายเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งปัจจุบันคนไทยให้ความนิยมบริโภคถั่วงอกกันอย่างแพร่หลาย จากความต้องการของตลาดที่มีค่อนข้างสูงทำให้ผู้ผลิตถั่วงอกบางแห่งมีการใช้สารฟอกขาว พวกโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ และสารรักษาความสดพวกฟอร์มาลินก่อนจำหน่ายให้ผู้บริโภค ซึ่งสารพวกนี้มีผลเป็นพิษต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากได้รับในปริมาณที่สูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายหากถั่วงอกมีการฟอกสี เมื่อทิ้งไว้นานลำต้นจะช้ำ และดำคล้ำดังนั้นจึงมีประชาชนส่วนหนึ่งที่อยากผลิตถั่วงอกไว้บริโภคเองซึ่งการเพาะถั่วงอกนั้นมีวิธีการและขั้นตอนการเพาะหลากหลากวิธี แต่ละวิธีก็สามารถผลิตถั่วงอกได้คุณภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะของผู้เพาะ ถึงกระนั้นคนที่สนใจส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานจึงไม่มีเวลาในการรดน้ำทำให้ได้ถั่วงอกที่ไม่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดการพัฒนาวิธีการปลูกถั่วงอกในเขต อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีการเพาะน้ำหยดออร์แกนิคและการเพาะแบบธรรมดา นำมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกมาใช้เองโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่สนใจที่จะเพาะถั่วงอกไว้บริโภคเอง แต่ไม่มีเวลาว่าง รวมทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย