พลาสติกชีวภาพจากหัวมันเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรญาณี สอนสมนึก, ฉัตรวิทย์ โคตะมูล, แท่งทอง ประกิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรืองริน สินธุระวิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์