ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถด้วย AI อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลลักษณ์ คำปัญโญ, นวมินทร์ นาคบุตรศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยมงคล อาจโยธา, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความสะดวกสบาย การรักษาความปลอดภัยในอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เกิดความไม่สงบ มีการก่อนเหตุความวุ่นวาย ความไม่ปลอดภัยทางทรัพย์สิน และร่างการ ทำให้ต้องมีการควบคุมดูแล และตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น การควบคุมรถยนต์ และตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้พื้นที่ เมื่อจำนวนรถยนต์มีปริมาณมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของระบบดังกล่าวเกิดความผิดพลาดและล่าช้า เนื่องจากระบบเหล่านี้ต้องอาศัยมนุษย์ในการทำงาน

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้แทนการทำงานของมนุษย์ ส่งผลให้การดำเนินงานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและรวมเร็ว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับระบบ โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถด้วย AI อัจฉริยะ โดยประมวลผลจากกล้องบันทึกภาพแบบทันที ผลลัพธ์ที่เป็นหมายเลขทะเบียน ข้อมูลของผู้ครอบครองรถจะถูกแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย