การหาพื้นที่ของฐานรองกันกระแทกของภาชนะที่มีส่วนโค้งเพื่อป้องกันการแตกหักหลังจากบรรจุใส่กล่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา อินธิแสง, อัจฉริยา นาคเจือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวลัย บุลาลม, นริศรา ไชยสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ของฐานรองกันกระแทกของภาชนะที่มีส่วนโค้งเพื่อป้องกันการแตกหักหลังจากบรรจุใส่กล่อง โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสูตรในการคำนวณพื้นที่ว่างใต้ส่วนโค้งของภาชนะที่บรรจุใส่กล่อง 2. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานรองกันกระแทก เนื่องจากในปัจจุบันมีการขนส่งพัสดุจำนวนมากทำให้ในบางครั้งพัสดุเกิดความแตกหักเสียหายเพราะได้รับแรงกระแทก จึงได้มีการศึกษาคำนวณหาพื้นที่ว่างใต้ส่วนโค้งของภาชนะเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการสร้างฐานรองใต้ภาชนะที่มีส่วนโค้ง และเพื่อต้องการหาสูตรในการคำนวณพื้นที่ว่างใต้ส่วนโค้งของภาชนะที่บรรจุใส่กล่อง โดยภาชนะที่จะเลือกใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมใต้ส่วนโค้งคือถ้วยที่มีรูปทรงเป็นครึ่งวงกลมเหตุที่เลือกใช้ภาชนะนี้เป็นตัวอย่างเพราะเป็นวัตถุที่มีส่วนโค้งชัดเจนจึงง่ายต่อการนำมาคำนวณ จากนั้นจะใช้ความรู้หลักการเส้นตรงล้อมเส้นโค้งหรือก็คือหลักการคำนวณจากเรื่องแคลคูลัสโดยใช้การอินทิเกรต เนื่องจากมีการจำลองเปรียบเทียบให้กล่องเป็นแกน ,แกน และกำหนดให้ส่วนโค้งด้านนอกของภาชนะที่แนบติดกับกล่องเป็นเส้นโค้งที่อยู่บนแกน ,แกน ซึ่งจะเริ่มจากการนำความรู้เรื่องการหาปริมาตรทรงตันมาคำนวณหาปริมาตรของภาชนะต่อจากนั้นคำนวณหาสมการเส้นโค้งของภาชนะ เพื่อให้ได้เส้นโค้งของกราฟและจึงนำไปคำนวณหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟเส้นโค้งประกอบกับการคำนวณโดยใช้การอินทิเกรตจากแคลคูลัส นำความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์จำกัดเขต ไปใช้ในการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ถ้ากำหนดให้ฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง คำว่า “พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง จาก ถึง ซึ่งหมายถึง “พื้นที่ของบริเวณที่ล้อม ด้วยกราฟของ แกน เส้นตรง และ เส้นตรง ” การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง จาก ถึง จะทำให้ทราบถึงพื้นที่ใต้เส้นโค้งของภาชนะนั้น