การหาปริมาตรทรงกลมด้วยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าและพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยาภรณ์ สกุนินนท์, พิมพ์มาดา เสมอภาค, ชลิดา สาริโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา ไชยสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์ การหาปริมาตรทรงกลมด้วยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าและพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่า ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาการหาปริมาตรทรงกลมโดยการใช้สูตรการหาปริมาตรพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าและพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่า แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการหาปริมาตรทรงกลม ซึ่งทำให้มีความหลากหลายในการพิสูจน์หาปริมาตรทรงกลมและสะดวกมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการเริ่มจากการร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะศึกษา แล้วแบ่งงานค้นคว้าข้อมูล และดำเนินการศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นนำผลการศึกษามาสรุป วิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม

พบว่าการหาปริมาตรทรงกลมด้วยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่าและพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่านั้น สามารถหาได้ค่าที่ใกล้เคียงกับปริมาตรที่แท้จริง ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้