การหาสมาการรูปทั่วไปและปริมาตรของไข่ไก่จากภาคตัดกรวยและแคลคูลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครวินท์ สีหะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวลัย บุลาลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://1drv.ms/w/s!AhrXpl33TGo4ggDoJvM7KVhKV06U