การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กระชายดํา กระชายขาว กระชายแดง ด้วยเทคนิคยูวีซิเบิลสเปคโตรโฟโตมิทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวธิดา อินทรสิทธิ์, ปิ่นทอง สมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารักษ์ รักษา, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับสารฟลาโวนอยด์ในกระชายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่กระชายดํา กระชายขาว กระชายแดง และได้จัดทําโครงงานการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชาย ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กระชายดํา กระชายขาว กระชายแดง ด้วยเทคนิคยูวีซิเบิลสเปคโตรโฟโตมิทรี (UV-vis Spectrophotometer) และในอนาคตสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดศึกษาหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อ ยับยั้งเซลล์มะเร็งและทําให้อยู่ในรูปแบบของลูกอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้