การวิเคราะห์เพื่อคาดคะเนธาตุองค์ประกอบ อายุ และอุณหภูมิจากสเปกตรัมของดาวในกาเเล็กซี M31 และมี Spectral type ของดาวที่คล้ายคลึงกัน (type O)โดยใช้วิธีสเปกโตรสโคปี จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ (CCD Photometer) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม RSpec

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศวะ ศรีสะอาด, กนกเนตร ศรีบุรินทร์, สุดารัตน์ ศิลาพจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้สนใจศึกษาแนวทางการทำวิจัยดาราศาสตร์สเปกตรัม และการคาดคะเนธาตุองค์ประกอบ อุณหภูมิและอายุขัยของดาวฤกษ์ โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ ร่วมกับกล้องดิจิตอล DSLR เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณ และใช้เกรตติงเป็นอุปกรณ์แยกสเปกตรัมของแสง ซึ่งได้ทำการศึกษาดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็คซี่รูปร่างต่างๆ ในแถบสเปกตรัมสีเดียวกัน จากการสังเกตในระหว่างเดือนพฤษจิกายน 2563 – เดือนมกราคม 2564 ณ ลานดาราศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จากการวิเคราะห์พบว่าโปรแกรม RSpec สามารถใช้ได้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมของดาว จากภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าด้วยโทรทรรศน์ขนาดเล็กร่วมกับกล้องดิจิตอล DSLR โดยใช้เกรตติงรุ่น Star Analyser 200 เป็นอุปกรณ์แยกสเปกตรัม และนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม RSpec มาศึกษาหาธาตุองค์ประกอบเพื่อที่จะคำนวนหาอุณหภูมิและคาดคะเนอายุขัยของดาวฤกษ์ที่อยู่ในแถบสเปกตรัมเดียวกัน และยังสามารถที่จะคำนวณอุณหภูมิจากการถ่ายภาพด้วยกล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ และวิเคราะห์ลงในแผนภาพ HR diagram เพื่อวิเคราะห์อายุต่อไปได้