การประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกทุเรียนน้ำแร่ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วทัษษร สงวนวงศ์วิจิตร, พศิน มะค้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนจัดเป็นราชาไม้ผล ที่มีความต้องการทางการบริโภคสูง อีกทั้งมีตลาดรองรับทั้งภายในและตลาดส่งออก ทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกควรเป็นดินร่วนที่สามารถระบายน้ำได้ดี มีค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ประมาณ 5.5 - 6.5 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75 - 85 เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีการปลูกทุเรียนในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอปะคำ และอำเภอบ้านกรวด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) จึงมีการนำ GIS มาช่วยวิเคราะห์หาพื้นที่ในการเพาะปลูกทุเรียนน้ำแร่ในจังหวัดบุรีรัมย์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวสวนทุเรียน