การประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศอย่างง่าย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางค์รุ้ง พรมแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศอย่างง่าย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศกับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยผู้จัดทําได้ทําการสร้างเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศอย่างง่ายเพื่อทําการเก็บข้อมูลของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับเขตชุมชน และทําการเก็บข้อมูลปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศโดยใช้ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก – กระเปาะแห้ง โดยนําค่า อุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแบบเปียก ไปลบออกจากค่าอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแบบแห้ง และนําไปแปรผลจากตารางที่ติดมากับเครื่องมือ