การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบหนู(Rosa chinensis) และ กุหลาบมอญ (Rosa damascena)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวลี จันศรี, ธนินท์ธร เกษกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยรพ คงดี, ปิยาภรณ์ โยธาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุหลาบหนู (Rosa chinensis) และ กุหลาบมอญ (Rosa damascena) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยกุหลาบหนูสามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยดอกสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย กุหลาบมอญถูกนํามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น กลีบดอกถูกนำมาทำชากุหลาบ และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางหลากหลายประเภท ในปัจจุบันได้มีการขยายพันธุ์โดยวิธีปักชำ ซึ่งข้อเสียคือ รากจะงอกได้ช้าเเละมักประสบปัญหาต้นเน่าเนื่องจากไม่มีรากในช่วงเเรกของการปลูก เมื่อปลูกลงดินเเล้วกุหลาบมักเกิดโรคเเละเเมลงขึ้น ผู้พัฒนาได้นำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งสามารถขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดี มีความสมบูรณ์แข็งแรง และได้ปริมาณมาก โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกุหลาบหนู และกุหลาบมอญ