การศึกษาการทำอิฐบล็อกดินเผาที่มีส่วนผสมของก้นบุหรี่เป็นวัสดุทดแทนแกลบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปณิชย์ ชำนาญแก้ว, มนัสนันท์ ภัสสรเรืองรอง, จิรเมธ แปลงเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอิฐบล็อกดินเผาจากก้นบุหรี่ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งมากที่สุดในโลก จากสถิติในปี 2561 ประเทศไทยมีขยะจากก้นบุหรี่ถึง 18,508.15 ล้านมวล (อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณะสุข) ก้นบุหรี่เป็นใยสังเคราะห์ที่เป็นไส้กรอง ผลิตขึ้นจากเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตต ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ทว่า เซลลูโลสอะซิเตตมีคุณสมบัติในการสร้างความเหนียวและไม่ติดไฟ คณะผู้จัดทำจึงนำประโยชน์ของเซลลูโลสอะซิเตตดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบของอิฐโดยใช้ดินในจังหวัดนนทบุรี เพื่อลดปริมาณขยะจากก้นกรองบุหรี่ และเป็นแนวทางเลือกในการผลิตอิฐที่ใช้ในประเทศไทย คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองผลิตอิฐผสมก้นบุหรี่และศึกษาความแตกต่างของอิฐที่มีอัตราส่วนประกอบของดินต่อก้นบุหรี่ร้อยละโดยมวล (กรัม) เปรียบเทียบกับ ดินต่อแกลบในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดังนี้ 100:0 99.5:0.5 99:1 และ 98.5:0.5 นำไปเผาแล้วทดสอบการดูดซึมน้ำ และความพรุนของอิฐ พบว่า อิฐที่ผสมก้นบุหรี่ในอัตราส่วน 99:0.5 มีความใกล้เคียงกับอิฐที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ ซึ่งเป็นอิฐปกติที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด