การศึกษาชนิดและปริมาตรของตัวประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปถาดเพาะชำจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐมน รัตนวงษ์, ธัญญลักษณ์ นิยมธรรมกิจ, ณภัทร ศิริพันธนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญา สุริยาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตถาดเพาะชำจากเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับตัวประสานต่างชนิดกันคือ กาวแป้งเปียกและน้ำยางพารา และศึกษาชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นถาดเพาะชำ เป็นทางเลือกในการใช้ถาดเพาะชำจากวัสดุทางธรรมชาติแทนการใช้ถาดเพาะชำพลาสติก จากการขึ้นรูปพบว่า กาวแป้งเปียกไม่เหมาะสมต่อการใช้เป็นตัวประสานขึ้นรูปถาดเพาะชำ เนื่องจากถาดเพาะชำ เกาะตัวกันได้ไม่ดี ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ สำหรับน้ำยางพารามีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นตัวประสานในการขึ้นรูปถาดเพาะชำได้ เมื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ 3 ด้านของถาดเพาะชำที่ขึ้นรูปโดยใช้ปริมาตรน้ำยางพาราที่ต่างกัน ในปริมาตร 40, 60 และ 80 มิลลิลิตร ได้แก่ คุณสมบัติการดูดซับน้ำ ดัชนีการแตกร่วน และประสิทธิภาพของถาดเพาะชำในการเพาะต้นกล้า พบว่าถาดเพาะชำที่ใช้ปริมาตรน้ำยางพารา 80 มิลลิลิตรมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานมากที่สุด เนื่องจาก มีค่าการดูดซับน้ำน้อยที่สุดคือ 74.24 เปอร์เซ็นต์ น้ำจึงแทรกเข้าไปในเนื้อวัสดุได้น้อยและมีการพองตัวน้อย ทำให้ถาดเพาะชำมีความคงทนต่อการเสียสภาพ เมื่อทดสอบดัชนีการแตกร่วนได้ผลว่าถาดเพาะชำมีความคงทนไม่แตกหัก และสามารถนำไปใช้ในการเพาะต้นกล้าได้จริงในระยะเวลา 7 วัน