สารเคลือบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ จากธรรมชาติ เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อรา บนผลิตภัณฑ์กระจูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิสรา มะโนภักดี, ณัฐริกา ศศิสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว, กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคมีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ และมีความชื้นสูง ดังนั้นปัญหาที่กลุ่มชาวบ้านที่แปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดต้องเจอ คือ ผลิตภัณฑ์กระจูดที่แปรรูปแล้ว เกิดเชื้อรา ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งทางสินค้าและทางรายได้ของกลุ่มชาวบ้าน โดยภูมิปัญญาเดิมที่ใช้ ป้องกันการเกิดเชื้อรามี 2 วิธี วิธีแรกคือ การนําผลิตภัณฑ์กระจูดที่แปรรูปแล้วมาตากแดดระหว่างรอการขาย ซึ่งแก้ปัญหาได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อน แต่เนื่องด้วยภาคใต้มีฝนที่ยาวนานต่อเนื่อง จึงทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดเลือกใช้วิธีที่สอง คือ การใช้แลกเกอร์ในการเคลือบผลิตภัณฑ์กระจูด แต่ในปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจงานหัตกรรมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการใช้แลกเกอร์เคลือบซึ่งเป็นพิษต่อทางเดินหายใจจึงไม่เป็นผลดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้สารเคลือบจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้ออราบนผลิตกระจูด จากการสืบค้นงานวิจัย พบว่ามีการศึกษาการใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อป้องกันเชื้อราบนผลิตภัณฑ์กระจูด และอีกหลายๆงานวิจัยพบว่าสามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จากวัสดุธรรมชาติได้ ซึ่งพบมากในใบยอและใบเค็ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการยับยั้งเชื้อราบนผลิตภัณฑ์กระจูดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่สังเคราะห์ได้จากใบยอและใบเค็ง เพราะเป็นเป็นสารสกัดที่สังเคราะห์จากธรรมชาติจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ