ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางหูและตาในการติดต่อสื่อสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลพร กนแกม, ศิริลักษณ์ จันทร์ทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์, เอกตวัน เลิศไกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาของกลุ่มคนพิการในสังคมประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลเนื่องจากไม่ได้รับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีที่ครอบคลุมคนพิการทั้งประเทศ ซึ่งความพิการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทำให้สื่อสารได้ยากและดำเนินชีวิตลำบากในชีวิตประจำวัน ปัญหาของกลุ่มคนพิการด้านการสื่อสารจะแตกต่างกันไปตามความพิการนั้นๆ ความพิการทางการเห็นจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถรับรู้ได้จากเสียง ดังนั้นการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้จึงต้องใช้เสียงในการสื่อสาร ความพิการทางการได้ยินจะใช้การมองเห็นเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ซึ่งทางกลุ่มผู้จัดทำอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการสื่อสารของกลุ่มคนพิการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการเขียนโปรแกรม สร้างขึ้นมาในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน และแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และ คนพิการทางการมองเห็น ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาในชีวิตประจำวันด้านการสื่อสารของคนพิการได้ ทางกลุ่มผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอพพลิเคชันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาในกลุ่มคนพิการทางหูและตาที่มีมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย