รถเข็นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติภูมิ เปียกบุตร, วรวิทย์ บุญญวงศ์, เกษมสันต์ หนูเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถเข็นผู้ป่วยนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาช่วย ให้กับการใช้ชีวิตประจําวันของกลุ่มผู้ใช้งานรถเข็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ง บุคคลที่ใช้รถเข็นนั้นก็มีหลากหลายแบบ แต่สิ่งที่เหมือนกันของผู้ใช้งานรถเข็นผู้ป่วยนั้นคือ เป็นบุคคลที่ไม่มี ความสะดวกในการเคลื่อนที่ และเป็นคนที่จําเป็นต้องได้รับการดูแล ซึ่งผู้พิการทางการเคลื่อนที่ ผู้ป่วยที่ไม่ สามารถดูแลตัวเองได้ และในยุคที่สังคมเริ่มเข้าสู่สังคมวัยชรา มีผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยที่อาศัยตัวคนเดียวอยู่ ห่างจากผู้คนและบุตรหลาน จึงทําให้คณะผู้จัดทํามีความสนใจที่จะคิดค้น รถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะที่สามารถแจ้ง เตือนอุบัติเหตุ สุขภาพ ระบุตําแหน่ง และสามารถช่วยนําทางผู้ที่ใช้รถเข็น แด่ผู้ที่ดูแลผู้ใช้หล่านี้ได้ เพื่อที่จะ สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ทันเวลา