ระบบพัฒนาแอปพลิเคชันและพื้นที่เสมือนสำหรับคัดกรองและคาดการณ์ภาวะซึมเศร้าด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศธร แก้วเขียว, สิรภพ มีทอง, ณปภัช องอาจธาดากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์, นิภารัตน์ เนียมสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคที่เทคโนโลยีและความสามารถของปัญญาประดิษฐ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ AI ในการคาดการณ์และคัดกรองภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เป็นสิ่งที่สามารถมีผลในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพจิตของบุคคลได้ ระบบพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ AI สามารถช่วยให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถคัดกรองภาวะซึมเศร้าอย่างเป็นระบบ และคาดการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าขิงบุคคลในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นโปรไฟล์สังคมของผู้ใช้, การใช้งานแอปพลิเคชัน, และแบบสอบถามความรู้สึกของผู้ใช้ พื้นที่เสมือนสำหรับคัดกรองและคาดการณ์ซึมเศร้าที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของ AI สามารถเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการดูแลสุขภาพจิตแบบประจำวัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการนี้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบบจะทำการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ใช้ที่มีซึมเศร้าหรือสภาวะจิตใจที่ไม่ดี และทำนายคาดการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงของพวกเขา ระบบนี้สามารถใช้การเรียนรู้ของ AI เพื่อปรับปรุงและประสิทธิภาพของการคัดกรองและคาดการณ์ โดยมีการปรับแต่งโมเดลตามข้อมูลใหม่และประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างแม่นยำและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองและคาดการณ์ภาวะซึมเศร้าของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผลและทันสมัยในยุคดิจิทัลที่เราอยู่ในปัจจุบัน