เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนและกวางตุ้งโดยใช้คลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวดี ณัฐคุณานนท์, เพชรอันดา ขวัญนิคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของกวางตุ้งและผักบุ้งจีนโดยใช้ความถี่เสียงที่ 10 kHz และ 21 kHz และได้มีการควบคุมปัจจัยภายนอกในการปลูกให้อยู่ในสภาวะเดียวกันซึ่งได้มีการบันทึกการเจริญเติบโตของพืชในความถี่เสียงทั้งสองเป็นระยะ โดยการบันทึกผลการทดลองจะบันทึกทุก ๆ 1 อาทิตย์ จนกว่าพืชทั้งสองชนิดจะโตเต็มที่ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเก็บและบันทึกผลมาจนพืชทั้งคู่โตเต็มที่โดยจะมีการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าพืชที่ถูกเลี้ยงในความถี่ของเสียงที่ 10 kHz และ 21 kHz นั้น มีอัตราการเจริญเติบโตกว่าที่ที่ไม่มีการใช้เสียงเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต และพืชที่ใช้ความถี่ 21 kHz นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าพืชที่ใช้ความถี่เสียงที่ 10 kHz อีกด้วย โดยพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดเป็นพืชที่มีการปลูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเป็น 21 kHz ซึ่งสามารถทำให้ตัวพืชทั้งสองชนิดมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้นด้วย