เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราสีเทาด้วยสารสกัดเทอร์ปีนจากอบเชย โหระพาและผักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ครองขวัญ บุญหาว, กุลศุมาลี ทองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทอร์ปีนเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีคุณสมบัติในการควบคุมราสีเทาโดยลดความสามารถในการทำงานเชื้อรา จุดประสงค์ของโครงงานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมราสีเทาของสารสกัดจากพืชที่มีส่วนปะกอบของเทอร์ปีน 3 ชนิด ได้แก่ อบเชย โหระพา และผักชี โดยสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล จากนั้นตรวจสอบเทอร์ปีนด้วย Salkowski Test จากนั้นใช้ความสามารถในการควบคุมราสีเทาของสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์พิจารณาประสิทธิภาพ แล้วนำไปหยดลงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อรา บ่มเชื้อไว้ 7 วัน แล้วทำการวัดพื้นที่ clear zone หลังจากนั้นจะได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมเชื้อราสีเทา ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นสารเคลือบพืชผลทางการเกษตรที่มีโอกาสเกิดเชื้อราสีเทา