การพัฒนาวัสดุป้องกันความร้อนจากแสงแดดของโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคนิค Acrylic spinning และแก๊สไนโตรเจนในโครงสร้างพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญณศิรินทร์ กาวิโล, สุวิจักขณ์ ชมถิ่น, อุนนดา กองมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลวรรธน์ อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทนที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่โซลาร์เซลล์ไม่สามารถทำงานภายใต้สภาวะอากาศร้อนจัดประสิทธิภาพการทำงานจึงลดลง

เนื่องจากอะคริลิคมีคุณสมบัติให้ความยาวคลื่นของแสงในช่วงที่น้อยกว่า 1,100 นาโนเมตรส่องผ่านเข้ามาได้ดี แต่หากมากกว่านั้นจะส่องผ่านเข้ามาได้น้อย ซึ่งความยาวคลื่นที่มากกว่า 1,100 นาโนเมตรเป็นคลื่นความร้อน อีกทั้งอะคริลิคมีคุณสมบัติโปร่งใสจึงสามารถนำมา spinning เคลือบกระจกส่วนด้านบนของโซลาร์เซลล์และไนโตรเจนนั้นสามารถเป็นแก๊สเฉื่อยได้ มีคุณสมบัติไม่กักเก็บความร้อน แสงในความยาวคลื่นที่โซโซลาร์เซลล์ต้องการผ่านได้ ในส่วนของโครงสร้างพิเศษคือ เคลือบอะคริลิคไว้ด้านบนกระจกด้วยวิธีการ spinning และมีรูครอบแผ่นโซลาร์เซลล์ในส่วนของสารกึ่งตัวนำไว้ รอบนอกของรูจะอัดแก๊สไนโตรเจนเพื่อลดความร้อนภายในของโซลาร์เซลล์ในด้านล่างของโซลาร์เซลล์จะปิดไว้ด้วยกระจก การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานจะศึกษาโดยการนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้รับการ Acrylic spinning และอัดแก๊สไนโตรเจน หากประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแสดงว่าโซลาร์เซลล์จากโครงการนี้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า