ผลการเคลือบสารสกัดหยาบใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ด้วยน้ำมันถั่วเหลืองและเถ้าลอยถ่านหินเพื่อการบำบัดน้ำเสียสำหรับตู้ปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลันธร สงจันทร์, สุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงคือ ตู้ปลา ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งที่อยู่ของปลา แต่ปัญหาที่มักจะพบอยู่เสมอคือการปล่อยของเสียของปลา ทำให้เกิดการสะสมของสารพิษจำพวกแอมโมเนียภายในตู้ปลา ซึ่งมีความเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของปลาและทำให้น้ำเน่าเสีย อีกทั้งการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาบ่อยๆ ก่อให้เกิดรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลเสียต่อปลา อาจทำให้ปลาเกิดบาดแผลระหว่างการเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา กลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในตู้ปลาจากสารสกัดหยาบจากใบไมยราบยักษ์ และนำเทคนิคเอนแคปซูเลชั่นมาใช้เพื่อเคลือบสารสกัดหยาบจากไมยราบยักษ์ โดยเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลือง เถ้าลอยและซีโอไลต์เป็นสารเคลือบละลายช้าเพื่อช่วยลดการละลายของสารสกัดหยาบจากไมยราบยักษ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสกัดต่อการบำบัดน้ำเสียและลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำ โดยไม่ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา รวมถึงเป็นการนำวัชพืชในธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสามารถลดต้นทุนในการดูแลปลาได้เป็นอย่างดี