การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของผิวดินแบบหลุมยุบด้วยวิธีอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร คงสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญฐกาญจน์ บุญเคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหลุมยุบ ได้ประดิษฐ์โครงทดสอบเพื่อจำลองเชิงกายภาพ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือหาปัจจัยด้านชนิดของดินกับการเกิดหลุมยุบ ปัจจัยด้านลักษณะการสั่นสะเทือนของผิวดินกับการเกิดหลุมยุบ และปัจจัยด้านขนาดของโพรงดินกับการเกิดหลุมยุบ เพื่อหาวิธีการป้องกันให้เหมาะสมกับขนาดของการเกิดหลุมยุบ

การหาปัจจัยด้านชนิดของดิน ทำได้โดยการอัดดินเป็นแผ่นในอัตราส่วนการผสมน้ำที่ต่างกัน แล้ววางลงบนแผ่นไม้สองแผ่นที่มีขนาดความห่างเท่ากันคือ 0.5×0.5 เมตร เพื่อหาว่าดินชนิดใดเกิดหลุมยุบได้ง่ายที่สุด

การหาปัจจัยแรงสั่นสะเทือนนั้นจะทำคล้ายกับวิธีการแรก แต่จะกำหนดให้ขนาดของหลุมยุบเป็นตัวแปรควบคุม และติดมอเตอร์เพื่อหาขนาดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดหลุมยุบ

การหาปัจจัยด้านขนาดของหลุมยุบ ทำได้โดยการนำดินแต่ละชนิดมาผสมน้ำในอัตราส่วนเท่ากัน อัดเป็นแผ่นและวางลงบนแท่งไม้ ขนาด 0.5×0.5 เมตร แล้วค่อยๆขยายขนาดให้เป็น 1×1 เมตร และ 1.5×1.5 เมตร ตามลำดับโดยจะปักไม้ไว้ด้านบนเพื่อการสังเกตการเกิดหลุมยุบที่ง่ายขึ้น เพื่อหาขนาดที่ทำให้เกิดหลุมยุบที่ต่างกันไปในดินแต่ละชนิด

ผลการทดลองจะถูกนำมาประมวลผลและแปลความเป็นข้อมูลเพื่อสรุปผลในลำดับถัดมา