การศึกษาอัตราส่วนของวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยวีร์ อุฬารเสถียร, กรกนก ฐาปนโสภณ, ณัฐธิดา มณีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาอัตราส่วนของวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ทำจากฟางข้าวชานอ้อย และผักตบชวา และเปรียบเทียบอัตราส่วนของผักตบชวาในการขึ้นรูปกระดาษ

ซึ่งได้ออกแบบการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ศึกษาการดูดซับน้ำมันของวัสดุแต่ละชนิด โดยการนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปขึ้นรูปให้มีขนาดความหนาประมาณ 0.35 มิลลิเมตรขั้นตอนที่ 2 นำผักตบชวาที่ผ่านการปั่นให้ละเอียดไปผสมกับกระดาษแต่ละชนิดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน และความสามารถในการขึ้นรูป ทำการทดสอบปริมาณการดูดซับน้ำมันจากการหยดน้ำมันลงบนกระดาษดูดซับที่ทำขึ้นนับจำนวนหยดที่กระดาษสามารถดูดซับได้โดยใช้กระดาษขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร และอัตราการดูดซับน้ำมันจากการความสูงที่กระดาษสามารถดูดซับน้ำมันได้โดยใช้กระดาษขนาด 2x7 ตารางเซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กระดาษที่ทำจากฟางข้าวสามารถดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด เมื่อนำฟางข้าว และชานอ้อยมาผสมกับผักตบชวาในอัตราส่วนต่างๆ

พบว่า กระดาษที่ทำจากฟางข้าวผสมชานอ้อยในอัตราส่วน 1 : 1 โดยมวลต่อมวลมีการดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด