ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทัช พิทักษ์, ธนกฤต อุตตมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, ยศวรรธน์ วิญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาวะที่เหมาะสม และสารอาหารในน้ำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ทั้งนี้ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบดั้งเดิมมีการนำอากาศจากภายนอกมาใช้หมุนเวียนในโรงเรือน ซึ่งมักมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆทำให้ง่ายต่อการเกิดโรคและมีผลต่อคุณภาพของผัก โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ โดยออกแบบและประดิษฐ์ถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัต โดยใช้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบ Aeroponics เป็นระบบที่รากพืชลอยอยู่ในอากาศ ผสมกับระบบไฮโดรโปนิกส์แบบให้อากาศ เป็นระบบที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่น้ำ ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ระบบปลูกพืชแบบปิด โดยเครื่องต้นแบบสามารถปลูกผักฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก ได้ 9 ต้น โดยถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบรากลอยอัตโนมัติ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์วงจร Arduino ควบคุมการทำงาน มีการรายงานสถานการณ์การทำงานผ่าน wifi หรืออินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ มีการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมต่อการปลูกผักฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และค่า pH ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ต้นแบบสามารถควบคุมสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกผัก ได้แก่ อุณหภูมิไม่ให้เกิน 30 องศาเซลเซียส ความชื้นอยู่ในช่วง 82-78 เปอร์เซ็น และค่า pH 6-7 ให้คงที่ได้ รวมทั้งการลดการก่อโรคหรือติดเชื้อในระบบ ทดสอบโดยเปรียบเทียบกับแบบจำลองการปลูกแบบดั้งเดิม ผลการทดสอบพบว่าผักฟิลเล่ไอซ์เบิร์กที่ได้จากถังปลูกฯมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า 1.2 เท่า และมีอัตราการติดโรคลดลง 37 เปอร์เซ็นจากการปลูกระบบดั้งเดิม การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกผักในโรงเรือนระบบปิดต่อไป