จังหวะดนตรีสร้างสรรค์ด้วยขั้นตอนวิธีของยูคลิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่, ณัฐมล ดีภา, น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา แสนงาย, มนตรี บัดปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาขั้นตอนวิธีของยูคลิดในการนำมาประยุกต์ใช้กับจังหวะของดนตรีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจังหวะดนตรี โดยใช้ขั้นตอนวิธีของยูคลิด และสร้างโน้ตกลองชุดจากจังหวะดนตรีที่ได้ ผลการศึกษาพบว่าจังหวะใน 2 ห้อง ที่มีการเล่นเสียงอยู่ 6 จังหวะ และไม่เล่นเสียง (เงียบ) 2 จังหวะ สามารถเขียนในรูปขั้นตอนวิธีของยูคลิดได้ คือ สามารถสร้างจังหวะดนตรีได้ 4 แบบ คือ , , โดยจังหวะดนตรีและโน้ตที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักทฤษฎีของดนตรี และในบางจังหวะตรงตามโน้ตกลองชุดของเพลงที่มียอดการดู (View) 300 ล้านขึ้นไป และโน้ตที่ได้ทั้งหมดสามารถปรับค่าตัวโน้ตให้เป็นโน้ตใหม่ได้อีกมากมาย