ถ่านจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทัชภรณ์ เลิศศิริกุลประภา, -พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ อ่อนชัยภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญกร กิตติจริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมคือการผลิตถ่านจากเปลือกผลไม้ที่ล้นตลาดและพวกเราได้นำมาผลิตถ่านจากผลไม้