การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดสิว ของใบย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาสิริ เนตรสว่าง, เมลิสา จันทร์ปรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อเรื่องการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อเกิดสิว ของใบย่านางเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่ม